Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  27.04.2015р. протокол чергових загальних зборів від 22.04.2015р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 (надалі - Товариство)

 

м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9 А, кімната № 3                                          «22»  квітня  2015 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 16.04.2015 року.

 

Збори відкрив Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Едуард Іванович, який повідомив присутніх про прийняття Біржовою радою Товариства рішення (протокол засідання Біржової ради                                    б/н  від 26.02.2015 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Харченко Вячеслав Анатолійович;

Член реєстраційної комісії: Крюкова Юлія Ярославівна.

          Мілюшко Е.І.  повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Харченко Вячеслава Анатолійовича (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 22.04.2015 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства;

2.       Ковригіна Марина Іванівна – громадянка України;

3.       Суботіна Тамара Степанівна – громадянка України;

4.       Рибальченко Людмила Володимирівна – громадянка України.

 

Слухали:

Харченко В.А. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 4 (чотири) фізичні особи та 21 (двадцять одна) юридична особа, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 2 (два) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 903 485 282 штук, що складає 99,8439 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 98,0697 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого та дванадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації.   

Рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого  питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Біржової ради Товариства, який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Біржовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

           

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ковригіну Марину Іванівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства - Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ковригіну Марину Іванівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І, який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Рибальченко Людмила Володимирівна;

Член лічильної комісії: Суботіна Тамара Степанівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Рибальченко Людмила Володимирівна;

Член лічильної комісії: Суботіна Тамара Степанівна.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Виступив: Директор Товариства Шишков С.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2014 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про діяльність Товариства у 2014 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на                31.12.2014 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на                31.12.2014 року, на розвиток Товариства.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Біржової ради Товариства у  зв’язку із поданням членом Біржової ради Товариства Літвін Світланою Петрівною зави про дострокове припинення її повноважень як члена Біржової ради Товариства. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства                     Мілюшко Е.І. запропонував, припинити з 22.04.2015 року повноваження Біржової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

        Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

        Член Біржової ради – Літвін Світлана Петрівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 22.04.2015 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

        Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

        Член Біржової ради – Літвін Світлана Петрівна.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. з пропозицією обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Мілюшко Едуард Іванович; 

2)      Шевчук Костянтин Дмитрович;

3)      Чернобровська Кароліна Миколаївна;

4)      Жовненко Наталія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 5 797 467 338 голосів;

«за» кандидата Шевчук Костянтин Дмитрович   4 384 231 754 голосів;

«за» кандидата Чернобровська Кароліна Миколаївна 4 384 231 754 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 144 525 000 голосів.

«проти всіх кандидатів» 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати строком на три роки Біржову  раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

        Член Біржової радиШевчук Костянтин Дмитрович;

        Член Біржової ради Чернобровська Кароліна Миколаївна.

 2. Обрати Головою Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

 3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 22.04.2015 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 903 485 282 голосів, що складає 98,0697  % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

 

Голова зборів                         _________________                  Е.І. Мілюшко

 

 

Секретар зборів                __________________                 М.І. Ковригіна

 

ProEmitent.INFO